You are here

Talijanski jezik u agroturizmu I

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Objasniti sadržaj stručnog teksta.
  • Primijeniti usvojeni stručni vokabular u novom kontekstu.
  • Primijeniti gramatičke strukture i pravila u kontekstu stručnih sadržaja, te ih koristiti u novome kontekstu (npr. član, zamjenice, negacija, prezent, modalni glagoli).
  • Prezentirati stručni sadržaj na stranome jeziku.