You are here

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskog stručnog studija Održivi agroturizam

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskog stručnog studija Održivi agroturizam u akademskoj godini 2018./2019. u statusu izvanrednog studenta za kandidate koji su maturirali prije 2010. godine

1. BROJ MJESTA ZA UPIS

Preddiplomski stručni studij Održivi agroturizam - Rijeka (izvanredni studij): 10 upisnih mjesta
 

2. UVJETI UPISA

Za upis na trogodišnji preddiplomski stručni studij Održivi agroturizam mogu se prijaviti osobe koje su završile četverogodišnju srednju školu prije 2010. godine. Pravo upisa stječe se putem razredbenog postupka.

Osobe koje su završile četverogodišnju srednju školu 2010. godine i kasnije prijavljuju se za upis putem Nacionalnog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU), odnosno putem internetske stranice www.postani-student.hr

3. RAZREDBENI POSTUPAK

Prijave za preddiplomski stručni studij Održivi agroturizam u I. razredbenom roku predaju se osobno ili šalju poštom preporučeno od 2. srpnja 2018. do 23. srpnja 2018. godine, a u II. razredbenom roku (ako ostane slobodnih mjesta) od 4. rujna 2018. do 7. rujna 2018. godine u uredovno vrijeme studentske referade.

Kandidati državljani Republike Hrvatske uz prijavu trebaju priložiti:

 • svjedodžbu o završnom ispitu i svjedodžbe svih razreda srednje škole;
 • kandidati koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu i rješenje o istovrijednosti stranih svjedodžba, koje izdaje nadležno Ministarstvo, odnosno Agencija za odgoj i obrazovanje (opći, gimnazijski i umjetnički programi) ili Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (strukovni programi)
 • dokaz o uplati troškova razredbenog postupka, u iznosu od 160,00 kuna uplaćenih na žiroračun Veleučilišta u Rijeci (IBAN: HR6824020061100451485), uz naznaku “za razredbeni postupak”, poziv na broj OIB kandidata - 160.

Sukladno zaključku Vlade Republike Hrvatske od 13. travnja 2017. godine, Veleučilište u Rijeci će po službenoj dužnosti pribaviti podatke iz državnih matica za državljane Republike Hrvatske za sve kandidate i to:

 • rodni list
 • domovnicu.

Kandidati državljani zemalja EU-a uz prijavu trebaju priložiti:

 • rodni list;
 • dokaz o državljanstvu (preslika putovnice ovjerena kod javnog bilježnika);
 • inozemnu obrazovnu kvalifikaciju o završenom srednjem obrazovanju i rješenje o istovrijednosti stranih svjedodžba, koje izdaje nadležno Ministarstvo, odnosno Agencija za odgoj i obrazovanje (opći, gimnazijski i umjetnički programi) ili Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (strukovni programi). Uz svjedodžbe stečene u inozemstvu prilaže se i potvrda o položenom ispitu iz hrvatskog jezika;
 • dokaz o uplati troškova razredbenog postupka, u iznosu od 160,00 kuna uplaćenih na žiroračun Veleučilišta u Rijeci (IBAN: HR6824020061100451485), uz naznaku “za razredbeni postupak”, poziv na broj OIB kandidata - 160;

Uz dokumente izdane na stranom jeziku kandidat je dužan dostaviti prijevod ovlaštenog sudskog tumača.

Prijave se podnose na posebnom obrascu, koji se preuzima u studentskoj referadi ili na mrežnim stranicama Veleučilišta u Rijeci (http://www.veleri.hr) te u prvom upisnom roku predaju neposredno ili šalju poštom, a u drugom upisnom roku predaju se u uredovno vrijeme studentske referade. Prijave bez traženih priloga neće se razmatrati.

Prijave se predaju na adresi: Veleučilište u Rijeci, Centralna evidencija studija, Rijeka, Vukovarska 58, tel. 051/ 677-211.

Razredbeni postupak za upis na preddiplomski stručni studij provodi se bez razredbenog ispita, a obuhvaća vrednovanje uspjeha u srednjoj školi (opći uspjeh u svim razredima srednje škole i na maturi).

Državljani zemalja EU prijavljuju se za upis i studiraju u okviru upisnih kvota za državljane RH.

Državljani trećih zemalja kojima je izdano rješenje o stalnom boravku u Republici Hrvatskoj imaju pravo na visoko obrazovanje pod istim uvjetima kao i hrvatski državljani.

4. PROVEDBA UPISA

Kandidati koji su stekli pravo upisa na preddiplomski stručni studij Održivi agroturizam upisuju se prema rang listi prema sljedećem rasporedu:

 • u I. roku 30. srpnja 2018.
 • u II. roku 14. rujna 2018.

Kandidati koji su ostvarili pravo upisa, a u propisanom roku ne pristupe upisu, gube pravo upisa. Kandidati su dužni upisu pristupiti osobno, a ukoliko upisu u njihovo ime pristupi netko drugi, isti je dužan sa sobom donijeti javnobilježničku punomoć za zastupanje.

Svi kandidati su dužni sa sobom na upise donijeti:

 • presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu;
 • jednu fotografiju formata 4 x 6 cm;
 • dokaz o uplati troškova upisa, u iznosu od 300,00 kuna uplaćenih na žiroračun Veleučilišta u Rijeci (IBAN: HR6824020061100451485), uz naznaku “troškovi upisa”, poziv na broj OIB kandidata - 200.

Iznos participacije u troškovima studija za izvanredne studente za upis u prvu godinu preddiplomskog stručnog studija Održivi agroturizam u akademskoj godini 2018./2019. temeljem Odluke o participaciji studenata u troškovima studija i ostalim troškovima za preddiplomske stručne i specijalističke diplomske stručne studije Veleučilišta u Rijeci u akademskoj godini 2018./2019., KLASA: 003-08/18-04/01, URBROJ:2170-57-01-18-14/DĐ od 29. ožujka 2018. godine, iznosi 6.320,00 kn.

Participacija se uplaćuje na žiroračun Veleučilišta u Rijeci (IBAN: HR6824020061100451485), poziv na broj OIB studenta uz naznaku „troškovi školarine“.

Popust za gotovinsko plaćanje te mogućnost plaćanja troškova studija na rate utvrđeni su Odlukom o uvjetima plaćanja troškova studija za gotovinsko plaćanje školarine i plaćanje školarine na rate (KLASA: 003-08/18-04/01, URBROJ: 2170-57-01-18-41/ĐPK, od 13. lipnja 2018. godine), koja je objavljena na internetskim stranicama Veleučilišta u Rijeci.

Studenti hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, HRVI (hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata), djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata, djeca 100 %-tnih HRVI iz Domovinskog rata I. skupine plaćaju školarinu u visini 50 % punog iznosa školarine.

Student sa 100 % tjelesnog oštećenja u cijelosti se oslobađa plaćanja školarine, a sa 60 % i više tjelesnog oštećenja školarina se određuje u visini 30 % punog iznosa školarine.

Pristupnici su obvezni priložiti odgovarajuće potvrde-rješenja nadležnih tijela kojima dokazuju pripadnost jednoj od navedenih kategorija.

5. OBAVIJESTI

Detaljnije informacije mogu se dobiti u centralnoj evidenciji studija na adresi Veleučilišta u Rijeci, Vukovarska 58, tel. 051/677-211, te na web-stranicama Veleučilišta u Rijeci, http://www.veleri.hr.

Poveznica na obrazac:
https://www.veleri.hr/files/datoteke/prijavnice/prijava_agro.pdf