You are here

Natječaj za upis kandidata u prvu godinu preddiplomskih stručnih studija, treći rok

VELEUČILIŠTE U RIJECI

Trpimirova 2/V, 51000 Rijeka, tel: (051) 321-300 fax: (051) 211-270

e-mail: ured@veleri.hr, http://www.veleri.hr

KLASA: 602-01/018-01/09

URBROJ.: 2170-57-02-18-7/ML

Rijeka, 1. listopada 2018.

Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine” broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) i članka 97. Statuta Veleučilišta u Rijeci od 16. ožujka 2015. godine, KLASA: 003-05/15-01/07, URBROJ: 2170-57-01-15-4 (Potpuni tekst od 31. listopada 2017. godine), Veleučilište u Rijeci raspisuje

 

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih stručnih  studija  Veleučilišta u Rijeci  u  akademskoj godini 2018./2019. treći upisni rok 

 

 1. BROJ MJESTA ZA UPIS U III. UPISNOM ROKU

Red. br.

Naziv preddiplomskog stručnog studija

Upisna mjesta

Redoviti studij

 

Izvanredni studij

 

 

 

 

1.

Cestovni Promet - Rijeka

4

34

2.

Željeznički promet - Rijeka

15

5

3.

Poduzetništvo – Rijeka

0

25

4.

Poduzetništvo – Pazin

13

18

5.

Sigurnost na radu - Rijeka

1

45

6.

Informatika - Rijeka

0

25

7.

Vinarstvo - Poreč

15

4

8.

Mediteranska poljoprivreda - Poreč

16

8

9.

Telematika - Rijeka

1

16

10.

Održivi agroturizam - Rijeka

0

22

 

Mjesto izvođenja studija: Rijeka, Vukovarska 58, tel. 051/ 677-211; Poreč, C. Huguesa 6, tel. 052/451-950; Pazin, 154. brigade Hrvatske vojske 7, tel. 052/426-900

 

Uplate na žiro-račun Veleučilišta u Rijeci IBAN: HR6824020061100451485,  poziv na broj: OIB (pristupnika).

Za treći upisni rok za upis kandidata na preddiplomske struče studije Veleučilišta u Rijeci kandidati se ne mogu prijaviti putem Nacionalnog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU), nego samo preko ovog natječaja.

Prijave za sve studije se predaju na adresi: Veleučilište u Rijeci, Vukovarska 58, tel. 051/ 677-211 ili u studijskom centru u Poreču (za studije koji se izvode u Poreču).

 

 1. UVJETI UPISA

Za upis na preddiplomske stručne studije  mogu se prijaviti osobe koje su završile četverogodišnju srednju školu.

 • Kandidati koji su srednju školu završili prije 2010. godine ne moraju imati položene ispite državne mature.
 • Kandidati koji su srednju školu završili 2010. godine i kasnije moraju imati položene ispite državne mature.

Pravo upisa stječe se putem razredbenog postupka.

 

 

 1. RAZREDBENI POSTUPAK

Prijave za preddiplomske stručne studije predaju se osobno od 5. do 11. listopada 2018. u uredovno vrijeme studentske referade  ili šalju poštom preporučeno.

 

Uz prijavu treba priložiti:

Kandidati državljani Republike Hrvatske uz prijavu trebaju priložiti:

 1. svjedodžbu o završnom ispitu/radu/maturi i svjedodžbe svih razreda srednje škole, a kandidati koji imaju obvezu polaganja ispita državne mature moraju priložiti i potvrdu o položenim ispitima državne mature.
 2. kandidati koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu i rješenje o istovrijednosti stranih svjedodžba,  koje izdaje nadležno Ministarstvo, odnosno Agencija za odgoj i obrazovanje (opći, gimnazijski i umjetnički programi) ili Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (strukovni programi);
 3. dokaz o uplati troškova razredbenog postupka, u iznosu od 160,00 kuna uplaćenih na žiro-račun Veleučilišta u Rijeci (IBAN: HR6824020061100451485), uz naznaku “za razredbeni postupak”, poziv na broj OIB (kandidata) - 160;

 

Kandidati državljani zemalja EU uz prijavu trebaju priložiti:

 1. rodni list
 2. dokaz o državljanstvu (preslika putovnice ovjerena kod javnog bilježnika);
 3. inozemnu obrazovnu kvalifikaciju o završenom srednjem obrazovanju i rješenje o istovrijednosti stranih svjedodžba, koje izdaje nadležno Ministarstvo, odnosno Agencija za odgoj i obrazovanje (opći, gimnazijski i umjetnički programi) ili Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (strukovni programi). Uz svjedodžbe stečene u inozemstvu prilaže se i potvrda o položenom ispitu iz hrvatskog jezika;
 4. dokaz o uplati troškova razredbenog postupka, u iznosu od 160,00 kuna uplaćenih na žiro-račun Veleučilišta u Rijeci (IBAN: HR6824020061100451485), uz naznaku “za razredbeni postupak”, poziv na broj OIB (kandidata) - 160;

Uz dokumente izdane na stranom jeziku kandidat je dužan dostaviti prijevod ovlaštenog sudskog tumača.

 

Prijave se podnose na posebnom obrascu, koji se preuzima u studentskoj referadi ili na mrežnim stranicama Veleučilišta u Rijeci (http://www.veleri.hr) te se predaju u uredovno vrijeme studentske referade. Prijave bez traženih priloga neće se razmatrati.

PREUZMI OBRAZAC

Razredbeni postupak za upis na preddiplomski stručni studij provodi se bez razredbenog ispita, a obuhvaća vrednovanje uspjeha u srednjoj školi (opći uspjeh u svim razredima srednje škole i na maturi).

Prijave za sve studije se predaju na adresi: Veleučilište u Rijeci, Centralna evidencija studija, Rijeka, Vukovarska 58, tel. 051/ 677-211 ili u studijskom centru u Poreču  za studije koji se izvode u Poreču.

 

Državljani zemalja EU prijavljuju se za upis i studiraju u okviru upisnih kvota za državljane RH.

Državljani trećih zemalja kojima je izdano rješenje o stalnom boravku u Republici Hrvatskoj imaju pravo na visoko obrazovanje pod istim uvjetima kao i hrvatski državljani.

 

 1. PROVEDBA UPISA

 Kandidati koji su stekli pravo upisa na odabrani studijski program upisuju se prema rang listi i to: 

17. listopada 2018. godine

Kandidati koji su ostvarili pravo upisa, a u propisanom roku ne pristupe upisu, gube pravo upisa. Kandidati su dužni upisu pristupiti osobno, a ukoliko upisu u njihovo ime pristupi netko drugi isti je dužan sa sobom donijeti javnobilježničku punomoć za zastupanje.

Sukladno zaključku Vlade Republike Hrvatske od 13. travnja 2017. godine, Veleučilište u Rijeci će po službenoj dužnosti pribaviti podatke iz državnih matica za državljane Republike Hrvatske za sve upisane kandidate i to:

 • rodni list
 • domovnicu

 

Svi kandidati su dužni sa sobom na upise donijeti:

 • svjedodžbu o maturi (gimnazijski programi) ili svjedodžbu o završnom radu u izvorniku
 • presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu
 • jednu fotografiju formata 4 x 6 cm
 • dokaz o uplati troškova upisa, u iznosu od 300,00 kuna uplaćenih na žiro-račun Veleučilišta u Rijeci (IBAN: HR6824020061100451485), uz naznaku “troškovi upisa”, poziv na broj OIB (studenta) - 200;
 • uplatu participacije (školarine)

 

Redoviti studenti koji po prvi puta upisuju I. godinu studija na teret Ministarstva znanosti i obrazovanja stekli su pravo na subvenciju te su oslobođeni plaćanja participacije. Redoviti studenti koji u akademskoj godini 2018./2019. upisuju I. godinu studija na Veleučilištu u Rijeci, a već su bili upisani na drugom javnom visokom učilištu kao redoviti studenti na istoj razini studija, te su koristili subvenciju Ministarstva znanosti i obrazovanja, plaćaju punu participaciju u troškovima studija u iznosu 7.700,00 kuna temeljem Odluke o participaciji studenata u troškovima studija i ostalim troškovima za preddiplomske stručne i specijalističke diplomske stručne studije Veleučilišta u Rijeci u akademskoj godini 2018./2019., KLASA: 003-08/18-04/01, URBROJ:2170-57-01-18-14/DĐ od 29. ožujka 2018. godine.

Izvanredni studenti za upis u prvu godinu preddiplomskih stručnih Veleučilišta u Rijeci u akademskoj godini 2018./2019. temeljem prije navedene odluke plaćaju:

 • 6.320,00 kuna na studijima koji se izvode u Rijeci;
 • 7.000,00 kuna na dislociranim studijima u Poreču i Pazinu

 

Participacija se uplaćuje na žiro-račun Veleučilišta u Rijeci (IBAN: HR6824020061100451485), poziv na broj OIB (studenta) uz naznaku „troškovi školarine“.

Popust za gotovinsko plaćanje (općom uplatnicom, internet bankarstvom) je 5 %, a mogućnost plaćanja troškova studija na rate utvrdit će se posebnom odlukom, objavljenoj na internetskim stranicama Veleučilišta u Rijeci.

Studenti hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, HRVI (hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata), djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata, djeca 100%-tnih HRVI iz Domovinskog rata I. skupine plaćaju školarinu u visini 50% punog iznosa školarine.

Student sa 100% tjelesnog oštećenja u cijelosti se oslobađa plaćanja školarine, a sa 60% i više tjelesnog oštećenja školarina se određuje u visini 30% punog iznosa školarine.

Pristupnici su obvezni priložiti odgovarajuće potvrde-rješenja nadležnih tijela kojima dokazuju pripadnost jednoj od navedenih kategorija.

 

 1. PRAVO PREDNOSTI

Prednost prilikom upisa u status redovitog studenta, ukoliko ispune uvjete iz toče 3. ovog natječaja, imaju sljedeće kategorije kandidata:

- hrvatski branitelji iz Domovinskog rata

- HRVI (hrvatski ratno vojni invalidi iz Domovinskog rata)

- djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata

- djeca 100%-tnih HRVI iz domovinskog rata I. skupine

- kandidati sa 60% i više tjelesnog oštećenja

 

 1. OBAVIJESTI

Detaljnije informacije mogu se dobiti u centralnoj evidenciji studija na adresi Veleučilišta u Rijeci, Vukovarska 58, tel. 051/677-211 te na web stranicama Veleučilišta u Rijeci,  http://www.veleri.hr