You are here

Njemački jezik III

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Objasniti sadržaj stručnog teksta.
  • Primijeniti usvojeni stručni vokabular u novom kontekstu.
  • Primijeniti gramatičke strukture i pravila u kontekstu stručnih sadržaja, te ih koristiti u novome kontekstu ((zavisne rečenice, relativne rečenice, indirektni govor.)
  • Prezentirati stručni sadržaj na stranome jeziku.