You are here

Vinogradarstvo IV

Studiji

Okvirni sadržaj predmeta: 

Analiza berbe predhodne vegetacijske godine. Gnojidba vinove loze. Potreba vinove loze za hranjivima i njihovo iskorištavanje. Gnojidba vinograda. Vrste i nacini primjene gnojiva. Makro i mikroelementi u gnojidbi vinove loze. Rasadnicarstvo. Ekološki odrzivo vinogradarstvo. Sustav odrzavanja tla. Obrada tla. Zatravljivanje tla. Malciranje tla u vinogradu. Primjena herbicida. Kombinirani sustavi uzdrzavanja tla. Najcešci korovi u vinogradu. Oštecenja vinove loze izazvana abiotskim i biotskim ciniteljima. Oštecenja niskim i visokim temperaturama, oštecenja zbog tuce, oštecenja zaštitnim sredstvima. Ostala oštecenja.