You are here

Ekonomika poljoprivrednog poduzeća

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Determinirati temeljne pojmove iz područja mikroekonomike u poljoprivredi.
  • Utvrditi i vrednovati osnovna i obrtna sredstva vinarskog gospodarstva.
  • Analizirati i vrednovati osnovne vrste troškova i prihoda u poslovanju vinarskog gospodarstva.
  • Izraditi kalkulaciju cijene koštanja grožđa i vina.
  • Utvrditi financijski rezultat i uspješnost poslovanja vinarskog gospodarstva putem pokazatelja proizvodnosti, ekonomičnosti i rentabilnosti.
  • Analizirati krivulju ponude i krivulju potražnje i utvrditi osnovne čimbenike koji djeluju na tržištu ponude i potražnje.