You are here

Obavijest za predaju zahtjeva za priznavanje ispita u zimskom semestru 2021.-2022.


Mole se studenti koji žele da im se priznaju položeni ispiti tj. ECTS bodovi/ishodi učenja, da prouče Pravilnik o priznavanju i vrednovanju  prethodnog učenja (obratiti pažnju na čl. 11) te
u skladu s time ispune Zahtjev za priznavanje prethodnog učenja.

Čitko ispunjeni Zahtjev s pripadajućom dokumentacijom (u papirnatom i elektroničkom obliku (CD/USB)) može se dostaviti poštom na adresu: Veleučilište u Rijeci, Vukovarska 58, Rijeka ili osobno u Pisarnicu Veleučilišta u Rijeci i to radnim danom od 8,00 do 10,00 i od 13,00 do 16,00 sati (za studije koji se izvode u Rijeci i Pazinu dokumentaciju dostaviti u Rijeku, za studije koji se izvode u Poreču dokumentaciju dostaviti u uredovno vrijeme Studentske referade u Poreču - vidjeti napomenu na Zahtjevu).

Pristupnik koji traži priznavanje ishoda stečenih na nekom od studija na Veleučilištu u Rijeci nije dužan dostaviti dodatnu dokumentaciju nego samo popunjeni i potpisani zahtjev.

Zahtjev za priznavanje prethodnog učenja za kolegije zimskog semestra potrebno je predati  do 29. listopada 2021. godine.

Pravilnik o priznavanju i vrednovanju prethodnog učenja
Zahtjev za priznavanje prethodnog učenja