You are here

Kvantitativne metode za poduzetnike

Ishodi učenja: 
  • Objasniti pojmove iz osnova linearnog programiranja i osnova transportnog problema.
  • Riješiti zadatke iz osnova linearnog programiranja i osnova transportnog problema.
  • Objasniti osnovne ekonomske funkcije i osnove regresijske i korelacijske analize.
  • Riješiti zadatke iz osnovnih ekonomskih funkcija i osnova regresijske i korelacijske analize.