You are here

Sustavi osiguranja sigurnosti i kvalitete

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Definirati upravljanje sigurnošću i kvalitetom hrane.
  • Razlikovati sisteme kvalitete u prehrambenoj industriji.
  • Interpretirati pojmove akreditacije i certifikacije laboratorija.
  • Primijeniti nove tehnologije u vinarstvu.