You are here

Operacijski sustavi

Studiji

Ishodi učenja: 

Okvirni sadržaj predmeta

Pojam i povijesni razvoj operacijskih istraživanja. Operacijski sustavi kao osnova optimalizacije sustava. Primjeri uspješne primjene OI u današnjem trenutku. Pojam matematičkog modela. Linearno programiranje. Matematički model problema linearnog programiranja. Transformacija realnih problema u matematički model. Grafičko rješavanje problema. Svođenje problema na kanonski oblik. Određivanje početnog bazičnog rješenja. Simpleks metoda. Big-M metoda. Problem osjetljivosti rješenja.  Dualni problem i ekonomska interpretacija dualnih varijabli.Definicija transportnog problema. Zatvoreni i otvoreni problem. Svođenje otvorenog problema na zatvoreni. Metode za određivanje početnog bazičnog rješenja (metoda sjeverozapadnog kuta, metoda najmanje cijene, Vogelova metoda). Metode za određivanje optimalnog rješenja (metoda raspodjele, modificirana metoda raspodjele). Različite modifikacije i ograničenja transportnog modela (nedopustive komunikacije, ograničeni kapaciteti komunikacija).

 

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

Stjecanje teorijskih znanja i nekih osnovnih metoda iz područja operacijskih sustava. Osposobljavanje za precizno definiranje problema iz prakse, transformaciju u matematički model, rješavanje modela metodama OI  i interpretaciju rješenja s analizom osjetljivosti kod optimiranja rješenja sustava.

 

Način polaganja ispita

Provjera znanja tijekom nastave i na završnom ispitu.

 

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta

Studenti imaju mogućnost preko interne ankete dati primjedbe i prijedloge u odnosu na sadržaj kolegija te način i razumljivost izlaganja nastavnika.

 

Preduvjet za upis predmeta

Odslušano: Programiranje I, Algoritmi i strukture podataka, Baze podataka