You are here

Poslovni strani jezik I/1 (Njemački)

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Objasniti sadržaj stručnog teksta
  • Primijeniti usvojeni stručni vokabular u novom kontekstu
  • Primijeniti gramatičke strukture i pravila u kontekstu stručnih sadržaja, te ih koristiti u novome kontekstu (npr. sadašnje vrijeme, deklinacija člana, negacija, sve zamjenice, modalni glagoli, postavljanje pitanja, red riječi u rečenici)
  • Prezentirati stručni sadržaj na stranome jeziku