You are here

Osnove menadžmenta

Studiji

Okvirni sadržaj predmeta: 

Definicija i obilježja menadžmenta, Sustavni pristup menadžmentu; Odnos menadžmenta i poduzetništva; Osoba menadžera i razine menadžera, aktivnosti i uloge menadžera, menadžerske vještine. Planiranje - Priroda i svrha planiranja, vrste planova; SWOT analiza, Porterov model generičkih strategija, BCG matrica; Hijerarhija i tipovi strategija; Menadžersko odlučivanje. Organiziranje - Pojam i sadržaj organiziranja, oblikovanje i vrste organizacijskih struktura, klasični i suvremeni oblici organizacija, suvremeni trendovi u oblikovanju organizacije; Kultura organizacije; Konflikti u organizaciji. Upravljanje ljudskim potencijalima - predviđanje potreba, pribavljanje i selekcija, upravljanje karijerom, ocjenjivanje izvođenja i nagrađivanje; Obrazovanje i razvoj; Plaće i kompenzacije. Vođenje - definiranje, vođa i vještine vodstva, sastavni elementi vodstva, moć i ovlast; Stilovi vodstva, pristupi vodstvu; Teorija motivacije, tehnike motivacije. Kontrola - Pojam i proces kontroliranja; Faze kontrole, Metode i tehnike kontrole.