You are here

Informacijski sustav za potporu odlučivanju

Studiji

Okvirni sadržaj predmeta: 

Okvirni sadržaj predmeta

Značenje odlučivanja. Informacijski sustavi za potporu upravljanju. Sustavi za potporu odlučivanju. Modeliranje kao proces dekompozicije i formalizacije problema. Povijesni razvoj. Tipovi sustava i podjela. Izgradnja sustava, posebne karakteristike.
Mjerenje korisnosti. Metode odlučivanja. Psihološko-sociološki problemi.
Skladišta podataka. Metodologija razvoja skladišta podataka. Rudarenje podataka.
Ekspertni sustavi. Baze znanja. Suvremeni razvoj.

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

Stjecanje znanja i sposobnosti za korištenje informacija i upravljanje poslovnim sustavima. Stjecanje vještina u donošenju odluka.

Način polaganja ispita

Usmeni ispit

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta

Studenti imaju mogućnost preko interne ankete dati primjedbe i prijedloge u odnosu na sadržaj kolegija te način i razumljivost izlaganja nastavnika.

Preduvjeti za upis predmeta

Odslušani kolegiji II semestra.