You are here

Trgovačko i radno pravo

Ishodi učenja: 
  • Definirati osnove prava, pravne grane, pravni odnosi i pravni subjekti
  • Interpretirati pojmove, kategorije, institucije i pravne odnose trgovačkog prava
  • Objasniti razliku trgovačkog statusnog prava i trgovačkog ugovornog prava.
  •  Koristiti propise i trgovačko pravnu praksu u svakodnevnom radu.
  • Objasniti arbitražu i sudsko rješavanje sporova