You are here

Natječaj za upis u I. godinu specijalističkih diplomskih stručnih studija Veleučilišta u Rijeci u akademskoj godini 2018./2019. – II. rok

VELEUČILIŠTE U RIJECI

Trpimirova 2/V, 51000 Rijeka, tel: (051) 321-300 fax: (051) 211-270

e-mail: ured@veleri.hr, http://www.veleri.hr

 

KLASA: 602-01/018-01/09

URBROJ.: 2170-57-02-18-8/ML

Rijeka, 4. lipnja 2018.

 

            Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine” broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) i članka 97. Statuta Veleučilišta u Rijeci od 16. ožujka 2015. godine, KLASA: 003-05/15-01/07, URBROJ: 2170-57-01-15-4 (Potpuni tekst od 31. listopada 2017. godine), Veleučilište u Rijeci raspisuje

 

Natječaj za upis u I. godinu  specijalističkih diplomskih stručnih studija Veleučilišta u Rijeci  u  akademskoj godini 2018./2019. – II. rok

 

 

 1. BROJ MJESTA ZA UPIS

 

Red. br.

Naziv studija – mjesto izvođenja studija

Upisna mjesta

Redoviti studij

 

Izvanredni studij

 

 

 

 

2.

specijalistički diplomski stručni studij Vinarstvo - Poreč

1

6

3.

specijalistički diplomski stručni studij Informacijske tehnologije

 u poslovnim sustavima - Rijeka

0

16

4.

specijalistički diplomski stručni studij Poduzetništvo - Rijeka

0

2

5.

specijalistički diplomski stručni studij Sigurnost na radu  - Rijeka

0

4

 

 

2.  UVJETI UPISA

 

Za upis na specijalističke diplomske stručne studije mogu se prijaviti osobe koje su završile odgovarajući studij u minimalno trogodišnjem trajanju. Pravo upisa stječe se putem razredbenog postupka koji obuhvaća vrednovanje uspjeha na prethodnom studiju.

 

 1. PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK

 

Prijave za sve specijalističke diplomske stručne studije primaju se od  10. listopada 2018. do 13. listopada  2018. godine.

Uz prijavu treba priložiti:

 1. svjedodžbu/diplomu o završenom prethodnom studiju te prijepis ocjena sa završenog studija ili dopunsku ispravu o  studiju (pristupnici koji su završili preddiplomski stručni studij na Veleučilištu u Rijeci ne moraju dostavljati prijepise ocjena, jer taj podatak postoji u informacijskom sustavu)
 2. dokaz o uplati troškova razredbenog postupka, u iznosu od 160,00 kuna uplaćenih na žiro-račun Veleučilišta u Rijeci (IBAN: HR6824020061100451485, poziv na broj: OIB pristupnika-160), uz naznaku “za razredbeni postupak”;

 

 

Prijave se podnose na posebnom obrascu, koji se preuzme u studentskoj referadi ili na web stranicama Veleučilišta u Rijeci (http://www.veleri.hr) te predaju osobno u uredovnom vremenu studentske referade ili šalju preporučenom poštom na adresu: Veleučilište u Rijeci, Studentska referada, Rijeka, Vukovarska 58. Prijave za  specijalistički diplomski stručni studij Vinarstvo mogu se predati u studijskom centru u Poreču, C. Huguesa 6.

Obrazac

Prijave bez traženih priloga neće se razmatrati.

 

Državljani zemalja EU prijavljuju se za upis i studiraju u okviru upisnih kvota za državljane RH.

Državljani trećih zemalja kojima je izdano rješenje o stalnom boravku u Republici Hrvatskoj imaju pravo na visoko obrazovanje pod istim uvjetima kao i hrvatski državljani.

 

 

 1. RAZREDBENI POSTUPAK

 

Razredbeni postupak  za upis na  specijalističke diplomske stručne studije obuhvaća vrednovanje uspjeha postignutog na prethodno završenom studiju i to:

 • 80 % bodova na osnovi prosječne ocjene svih položenih ispita i 20 % na osnovi uspjeha na završnom radu,
 • kandidati koji su završili razlikovne programe na Veleučilištu u Rijeci 55% bodova stječu na osnovi prosječne ocjene svih položenih ispita na završenom preddiplomskom ili dodiplomskom studiju, 20% na osnovi uspjeha na završnom radu te 25% bodova temeljem prosječne ocjene svih položenih ispita na razlikovnom programu.

 

Temeljem razredbenog postupka formiraju se rang liste pristupnika za svaki studij. Rang liste s ostvarenim brojem bodova objavit će se  na oglasnoj ploči i web – stranici Veleučilišta u Rijeci.

 

 1. PROVEDBA UPISA

 

Upis na studij obavlja se prema rezultatima ostvarenim u razredbenom postupku, na osnovi utvrđene rang liste.

Upisi na sve specijalističke diplomske stručne studije će se provoditi 18. listopada 2018. prema rasporedu koji će  naknadno biti objavljen.

Kandidati koji su ostvarili pravo upisa, a u propisanom roku ne pristupe upisu, gube pravo upisa. Kandidati su dužni upisu pristupiti osobno, a ukoliko upisu u njihovo ime pristupi netko drugi isti je dužan sa sobom donijeti javnobilježničku punomoć za zastupanje.

 

Svi kandidati su dužni sa sobom na upise donijeti:

 • presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu
 • jednu fotografiju formata 4 x 6 cm
 • dokaz o uplati troškova upisa, u iznosu od 300,00 kuna uplaćenih na žiro-račun Veleučilišta u Rijeci (IBAN: HR6824020061100451485), uz naznaku “troškovi upisa”, poziv na broj OIB (studenta) - 200;

 

Redoviti studenti koji po prvi puta upisuju I. godinu specijalističkih diplomskih stručnih studija na teret Ministarstva znanosti i obrazovanja stekli su pravo na subvenciju te su oslobođeni plaćanja participacije. Redoviti studenti koji u akademskoj godini 2018./2019. upisuju I. godinu studija na Veleučilištu u Rijeci, a već su bili upisani na drugom javnom visokom učilištu kao redoviti studenti na istoj razini studija, te su koristili subvenciju Ministarstva znanosti i obrazovanja, plaćaju punu participaciju u troškovima studija u iznosu 7.700,00 kuna temeljem Odluke o participaciji studenata u troškovima studija i ostalim troškovima za preddiplomske stručne i specijalističke diplomske stručne studije Veleučilišta u Rijeci u akademskoj godini 2018./2019., KLASA: 003-08/18-04/01, URBROJ:2170-57-01-18-14/DĐ od 29. ožujka 2018. godine.

 

Izvanredni studenti za upis u prvu godinu specijalističkih diplomskih stručnih studija Veleučilišta u Rijeci u akademskoj godini 2018./2019. temeljem prije navedene odluke plaćaju:

 

 • 6.320,00 kuna na studijima koji se izvode u Rijeci;
 • 7.000,00 kuna na dislociranom studiju u Poreču.

 

Participacija se uplaćuje na žiro-račun Veleučilišta u Rijeci (IBAN: HR6824020061100451485), poziv na broj OIB studenta uz naznaku „troškovi školarine“.

 

Popust za gotovinsko plaćanje (općom uplatnicom) je 5 %, a mogućnost plaćanja troškova studija na rate utvrđena je posebnom odlukom, koja je objavljena na internetskim stranicama Veleučilišta u Rijeci.

Izvanredni studenti hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, HRVI (hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata), djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata, djeca 100%-tnih HRVI iz Domovinskog rata I. skupine plaćaju participaciju u visini 50% punog iznosa.

Student sa 100% tjelesnog oštećenja u cijelosti se oslobađa plaćanja participacije, a sa 60% i više tjelesnog oštećenja participacija se određuje u visini 30% punog iznosa.

Pristupnici su obvezni priložiti odgovarajuće potvrde-rješenja nadležnih tijela kojima dokazuju pripadnost jednoj od navedenih kategorija.

 

 1. PRAVO PREDNOSTI

Prednost prilikom upisa u status redovitog studenta imaju sljedeće kategorije kandidata:

 • hrvatski branitelji iz Domovinskog rata
 • HRVI (hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata)
 • djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata
 • djeca 100%-tnih HRVI  iz Domovinskog rata I. skupine
 • pristupnici sa 60% i više tjelesnog oštećenja

 

 

 1. OBAVIJESTI

Detaljnije informacije mogu se dobiti  u studentskoj referadi na adresi Veleučilišta u Rijeci, Vukovarska 58, tel. 051/677-211 te na web stranicama Veleučilišta u Rijeci,  http://www.veleri.hr