You are here

Održano gostujuće predavanje na Poljoprivrednom odjelu u Poreču

U ponedjeljak 18. studenog 2019. godine održano je gostujuće predavanje za studente preddiplomskog stručnog studija Mediteranska poljoprivreda i Vinarstvo na temu "Krški reljef i ljudske aktivnosti na kršu“ te „Invazivne biljne vrste u Istri“. Gostujući predavači bili su Luka Meštrović, mag. geogr., viši stručni suradnik i Slavko Brana, dipl. ing. šum., viši savjetnik iz javne ustanove Natura Histrica, Pula.
U dijelu prezentacije na temu Krški reljef i ljudske aktivnosti na kršu bio je predstavljen Projekt LIKE te krški reljef općenito (definicija, kako i gdje nastaje, tipovi, procesi nastanka i reljefni oblici), ljudske aktivnosti na kršu koje često zanemaruju izraženu “ranjivost” krškog ekosustava (litoralizacija, urbanizacija, poljoprivreda na kršu, turizam...).
U prezentaciji na temu „Invazivne biljne vrste u Istri“ bilo je riječi o invazivnosti općenito (što je to i zbog čega je opasna), prikazano je 20-ak invazivnih biljnih vrsta koje su prikupljene na području Istarske županije. Kroz cijelo predavanje, a posebno u završnom dijelu bilo je govora o utjecaju invazivnih biljnih vrsta na poljoprivredu (kompeticija s ostalim biljnim vrstama, širenje, opterećivanje tla). Budući da su se na terenskim obilascima prikupljale tzv. “invazivke” za herbarij, neke od vrsta koje se spominju u predavanju bilo je moguće nakon predavanja pogledati u herbariziranom obliku. Kroz raspravu o krškom reljefu, utjecaju poljoprivrede na krški reljef te invazivnim vrstama, studenti su svojim aktivnim sudjelovanjem pridonijeli zanimljivosti izlaganja.