You are here

Osiguranje i reosiguranje u prometu

Okvirni sadržaj predmeta: 

Pojam, karakteristike i stranke ugovora o osiguranju. Sklapanje,  prijenos i prestanak ugovora o osiguranju. Ništavost i suspenzija ugovora o osiguranju. Polica osiguranja. Elementi osigurateljnog odnosa: rizik, predmet osiguranja, premija, osigurani slučaj, svote osiguranja i vrijednost osiguranog interesa. Prava i obveze osiguranika, osiguratelja i ugovaratelja osiguranja. Reosiguranje i zastara. Obvezna osiguranja u prometu. Osiguranje robe, vozila i vozarine u transportu. Osiguranje odgovornosti u pojedinim granama prometa.