You are here

Zaštita bilja II

Okvirni sadržaj predmeta: 

Uvod u Zaštitu bilja II. Zaštita bilja mediteranskih kultura. Patologija biljaka – pojam, definicija, bolesti i njihovi uzrocnici. Gljive kao uzrocnici bolesti biljaka. Prokarioti kao uzrocnici bolesti biljaka (bakterije, molikuti). Virusi kao uzrocnici bolesti biljaka. Parazitne cvjetnice. Abiotski uzrocnici bolesti. Infekcija, inkubacija, fruktifikacija. Epidemiologija i prognoza biljnih bolesti. Znacaj i zadaca primijenjene entomologije. Morfologija, anatomija i fiziologija kukca. Sistematika. Razred: Insecta, Arachnoidae, Myriapoda, Nemathelminthes, Gastropoda, Mammalia, Aves. Metode pregleda entomofaune. Polifagni štetnici. Definicija korova, podjela korova, najcešci korovi u mediteranskom podrucju, štete od korova. Sustavi integrirane zaštite bilja u mediteranskom podrucju. Integrirana zaštita prema prijedlogu OILB. Ekonomski znacajne štetocinje: na vockama Mediterana, vinovoj lozi, povrcu i ukrasnom bilju, te nacin njihovog suzbijanja.