You are here

Poslovna matematika

Studiji

Okvirni sadržaj predmeta: 

Osnovni simboli matematičke logike. Skupovi, operacije sa skupovima. Kartezijev produkt skupova. Najvažnije binarne relacije. Skupovi brojeva. Pojam, način zadavanja i neka svojstva funkcija. Pojam domene funkcije. Kompozicija funkcija. Inverzna funkcija. Klasifikacija funkcija. Elementarne funkcije. Grafički prikaz i svojstva nekih elementarnih funkcija. Razmjernost. Postotni i promilni račun. Kamatni račun: jednostavni i složeni; dekurzivni i anticipativni. Nominalna, relativna i konformna kamatna stopa. Periodične uplate i isplate. Sadašnja i konačna vrijednost periodičnih uplata i isplata. Zajam. Konverzija zajma. Pojam matrice i neki posebni oblici matrica. Računske operacije s matricama. Determinante. Svojstva determinanti. Računanje vrijednosti determinante. Rang matrice. Inverzna matrica. Matrične jednadžbe. Sustavi linearnih jednadžbi. Prikaz sustava u matričnom obliku. Metode rješavanja sustava: Cramerovo pravilo, matrična metoda, Gaussova metoda eliminacije. Uvjeti rješivosti sustava.