You are here

Privremeni hodogram pisanja i online prijave završnog-specijalističkog završnog rada


VELEUČILIŠTE U RIJECI

Povjerenstvo za kvalitetu

 

Rijeka, 3. 5. 2021.

 

PRIVREMENI HODOGRAM PISANJA I PRIJAVE ZAVRŠNOG I SPECIJALISTIČKOG ZAVRŠNOG RADA 

NA STUDIJSKIM PROGRAMIMA KOJI SE IZVODE U RIJECI I PAZINU

 

1. Uvodne napomene

Završni i specijalistički završni rad (u nastavku: rad) treba biti napisan u skladu s Pravilnikom o završnom radu koji se nalazi na web-sjedištu Veleučilišta u Rijeci u izborniku Pravilnici i odluke (http://www.veleri.hr/?q=node/16).

Postupak izrade rada definiran je u dokumentima koji se nalaze na nastavnim materijalima kolegija Završni rad tj. Specijalistički završni rad u okviru određenog studija.

Dokumenti obuhvaćaju Pravilnik o završnom radu, Naputak za završni rad i Hodogram pisanja završnog rada, te su ih studenti dužni proučiti na početku postupka izrade svojeg rada.

2. Odabir kolegija, tj. mentora

Rad iz određenog kolegija, tj. kod određenog nastavnika, biraju studenti koji su u tekućoj akademskoj godini upisali završni, tj. specijalistički završni rad.

Nakon što je dogovorena tema rada, mentor piše Zadatak za završni rad, putem e-pošte šalje ga na potpis i odobrenje pročelniku odjela, koji ga nakon potpisa putem e-pošte dostavlja mentoru. Mentor putem e-pošte dostavlja studentu Zadatak za završni rad kojeg potom potpisuje i sam student.

3. Konačna verzija rada

Konačna verzija rada treba biti napisana u skladu s Pravilnikom o završnom radu (posebno vidjeti čl. 15 do čl. 31). Obratiti pozornost na sadržaj naslovnih stranica (obrazac vidjeti u Pravilniku o završnom radu, Prilozi 3 i 4) i izjave (obrazac vidjeti u Pravilniku o završnom radu, Prilog 5). Izvornost završnog/specijalističkog završnog rada mentor provjerava programom za  provjeru izvornosti „Turitin“. Ako rad zadovoljava uvjete izvornosti mentor ispunjava obrazac „Izvješće o provedenoj provjeri izvornosti studentskog rada“. Ako prema mišljenju mentora rad ne zadovoljava uvjete izvornosti, mentor može vratiti rad studentu na doradu do ispunjenja uvjeta.

Rad treba pripremiti u jednom tvrdo i dva spiralno uvezana primjerka. Osim toga, za potrebe knjižnice, jedan primjerak rada treba biti u digitalnom obliku, snimljen na CD-u u pdf formatu. Rad u digitalnom obliku mora biti istovjetan radu u tiskanom obliku (zadatak i izjava trebaju biti potpisani i skenirani; sve stranice snimljene u jedan dokument), u protivnom neće biti prihvaćen.

4. Online prijava obrane rada

                Obrana rada se prijavljuje od 1. do 15. u mjesecu (osim u kolovozu), a sama obrana je nakon 15. osim u iznimnim slučajevima.

Mentor ispunjava i potpisuje Prijavu obrane završnog/specijalističkog završnog rada te putem e-pošte studentu dostavlja obrazac Prijave obrane i obrazac Izvješća o provedenoj provjeri izvornosti studentskog rada.

 Studenti šalju na adresu e-pošte knjiznica@veleri.hr obrasce „Prijava obrane završnog/specijalističkog završnog rada“ i „Izvješće o provedenoj provjeri izvornosti studentskog rada“ te rad u PDF formatu. U poruci e-pošte student je obvezan naznačiti ime i prezime, studijski program te broj mobilnog telefona na koji ga se može kontaktirati.

Nakon primitka rada Knjižnica šalje studentu e-poštom obrasce „Izjava o pohrani  završnoga/specijalističkog završnoga rada u digitalni arhiv knjižnice Veleučilišta u Rijeci“.

 Po primitku popunjenog i potpisanog obrazaca navedenih u prethodnoj točki u Knjižnici se provjeravaju moguće nepodmirene obveze studenta prema njoj, te u slučaju njihova izostanka Knjižnica ovjerava obrazac „Prijava obrane  završnog/specijalističkog završnog rada“ pečatom „Rad predan u knjižnicu“. Knjižnica potom na adresu e-pošte evidencija@veleri.hr dostavlja Studentskoj referadi ovjereni obrazac prijave, obrazac „Izvješće o provedenoj provjeri izvornosti studentskog rada“ i rad u PDF formatu.

 Studentska referada telefonski kontaktira studenta te na taj način provjerava njegove osobne podatke u StudIS-u i broj stečenih ECTS bodova.

 Po završenoj provjeri Studentska referada na obrazac „Prijava obrane završnog/specijalističkog završnog rada“ postavlja pečat „Radovi predani u evidenciju studija” te tako ovjereni obrazac i rad studenta u PDF formatu dostavlja e-poštom Pročelniku odjela/Voditelju studija.

Pročelnik odjela/Voditelj studija imenuje članove povjerenstva za obranu rada i utvrđuje datum i sat obrane rada te nakon što te podatke unese u obrazac „Prijava obrane završnog/specijalističkog završnog rada“ istog šalje članovima povjerenstva za obranu kao i rad u PDF formatu. U poruci e-pošte za članove povjerenstva u kopiju poruke stavlja evidencija@veleri.hr.

 Nakon što Studentska referada dobije prijave za obranu u kojima je definirano povjerenstvo te datum i sat obrane pristupa se obavještavanju studenata telefonskim putem o terminu obrane završnog/specijalističkog završnog rada.

 Student je obvezan na samu obranu dostaviti  indeks (ukoliko ga ima), jedan tvrdo i dva spiralno uvezana primjeraka rada i CD sa završnim/specijalističkim završnim radom u PDF formatu. Nakon obrane mentor upisuje ocjenu u indeks (ukoliko ga student ima).

 

 

Povjerenstvo za kvalitetu Veleučilišta u Rijeci